คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2559 - 2561) มีดังนี้

1. คุณพิมพ์นารา  จิรานิธิศนนท์

บริษัท จินดาสาส์นการพิมพ์ จำกัด
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

2. คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช

บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด
อุปนายกฝ่ายบริหาร

3. คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข

บริษัท เน็คสตูดิโอ จำกัด
อุปนายกฝ่ายสื่อสารภายนอกองค์กร

4. คุณนิธิ เนาวประทีป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

5. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ

6. คุณพชร จงกมานนท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ

7. คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์

บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด
เลขาธิการ

8. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ

บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์
(ไทยแลนด์) จำกัด
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ

9. คุณสุวิทย์ เพียรรุ่งโรจน์

บริษัท พี. รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
รองเลขาธิการฝ่ายกิจกรรมภายในประเทศ

10. คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์

บริษัท บี.บี. การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
รองเลขาธิการฝ่ายบริหาร

11. คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์

บริษัท สุพรชัย ไดคัท จำกัด
ปฏิคม

12. คุณวลัยพร ศันสนียสุนทร

บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด
เหรัญญิก

13. คุณรัชฐกฤต เหตระกูล

บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
ประชาสัมพันธ์

14. คุณธีระ กิตติธีรพรชัย

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กร

15. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

บริษัท ไทยโฟโต้ จำกัด
กรรมการฝ่ายการพิมพ์ดิจิตอล