Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่
Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณศิวัฒน์ เชาวรรียวงษ์ CEO GroupM Thailand, อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และคุณสุนาถ ธนสารอักษร Co-Founder Rabbit’s Tale

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล, ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี-พฤติกรรมผู้บริโภค, การปรับตัวของธุรกิจสื่อแนวพร้อมแนวคิดการวางแผนสื่อโฆษณา การทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากคนโรงพิมพ์ผันตัวมาทำ Digital Agency

Related Post

การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ
views 271
การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ “ทิศทางการพิมพ์ไทย ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดงาน “การพิมพ์ไทยสัญจรภาคเหนือ” ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู...
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
views 201
มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จากโครงการ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ” สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ มอบเงินรายได้จากโครงการ “๙ แบบ ตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
งานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ
views 319
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนา การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบและการเตรียมไฟล์ สำหรับงานพิมพ์คุณภาพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั...