ชี้แจ้งสิทธิ์เข้าชิง PM Export Award 2016

p32-33_2

ชี้แจงกติกาการรับรางวัล PM Export Award 2016

สมาคมการพิมพ์ไทย นำโดยคุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกฯ และคณะกรรมการสมาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงพิมพ์ในการนำเสนอองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2559” หรือ Prime Minister’s Export Award 2016 หรือ PM Export Award 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 เมื่อบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับรางวัลประกอบไปด้วย

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีหุ้นส่วนคนไทยถือหุ้น มากกว่า ร้อยละ 50
 2. ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. เป็นผู้ผลิตส่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ส่งออกทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อม
 4. ต้องเป็นผู้ได้รับรางวัล Thai Print Award 2013- 2015
 5. ผู้ที่เคยได้รับรางวัล PM Export Award มาแล้ว จะขอรับได้อีกครั้งเมื่อครบ 5 ปี

p32-33_3

เกณฑ์การพิจารณามีรายละเอียดปลีกย่อยแบ่งเป็น 7 หมวด คิดเป็น 100 คะแนน ประกอบด้วย

 1. การบริหารองค์กร
  10 คะแนน
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  12 คะแนน
 3. การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด
  22 คะแนน
 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
  4 คะแนน
 5. บุคลากร
  10 คะแนน
 6. การดำเนินงาน
  24 คะแนน
 7. ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ
  18 คะแนน

p32-33_4

p32-33_5

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น จัดมาแล้วเป็นเวลา 24 ปี แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดให้มีรางวัลเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับ “สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” จึงกำหนดให้สิทธิ์ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ที่เคยได้รับรางวัล Best Of The Best ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Award 2013-2015 ย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งมีจำนวน 17 บริษัท ในการเสนอองค์กรเพื่อรับรางวัลดังกล่าวก่อน ส่วนในปีหน้าการเสนอองค์กรเพื่อรับรางวัล PM Export Award 2017 จะให้สิทธิ์แก่ทุกโรงพิมพ์ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลในการประกวด 11th Thai Print Award 2016

Related Post

โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ
views 611
โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ เรียบเรียง โดยคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือมประธานโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนานกว่า ๗๐ ปี อันเป็นระยะเวลาครองรา...
การออกแบบ และการเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์
views 550
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ การออกแบบ และการเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์ การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทยพระราม 9 โดยจัดสัมมนาเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า บร...
เจาะลึกการวิเคราะห์บัญชีและกลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับองค์กร
views 308
สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ เจาะลึกการวิเคราะห์บัญชีและกลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับองค์กร การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับเกียรติจากวิทยา...